Algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden van DC Hotels

Voorwaarden en details:

 • Beste prijs garantie en geen reservatiekosten: er geldt wel een toeristenbelasting in alle hotels.
 • Gratis annuleren. Annuleren kan tot 18 uur op de dag van aankomst. 
 • Credit card garantie is vereist
 • Gratis WIFI
 • Gratis gesloten parking

Artikel 1.

Behoudens bijzondere schriftelijke bepalingen uitgaande van een daartoe gemachtigd persoon, zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing op alle verbintenissen van Hotelbos NV. Deze voorwaarden worden vermeld op de website www.dchotel.be. Hierdoor zijn ze op voldoende wijze ter kennis gebracht. De stilzwijgende aanvaarding blijkt genoegzaam uit het bezoek aan onze lokalen of de ontvangst van onze documenten of prestaties.

Artikel 2.

De prestaties en tarieven worden vrij bepaald door de Directie, die zich het recht voorbehoudt ze te wijzigen.

Artikel 3.

Aan de klant wordt slechts een factuur gestuurd indien hij hierom verzoekt behoudens de gevallen waarin de afgifte van een factuur wettelijk verplicht is. De prijs is contant betaalbaar, netto en zonder reductie. In geval van niet betaling zal de prijs van rechtswege verhoogd worden met verwijlintresten aan de conventionele rentevoet van 12% en met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 euro en een maximum van 1.500 euro per invordering. Bovendien laat elke laattijdige betaling van een enkele factuur van Hotelbos NV toe alle prestaties op te schorten van welke aard ook, dat nog aan het lopen is. Desgevallend kan Hotelbos NV het recht tot ontbinding inroepen. Deze beslissingen kunnen genomen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle goederen van de hotelgast die zich in het hotel bevinden, worden weerhouden tot nadere waarborg van de betaling van de verschuldigde bedragen. Elke klacht over de kwaliteit van genoten diensten dient geformuleerd te worden binnen de 3 dagen na levering. Eventuele klachten over de juistheid van de factuur dienen schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 7 dagen na verzending van de factuur

Artikel 4.

Hotelbos NV, zo zij dat wensen, van rechtswege en zonder verrechtvaardiging te moeten leveren, elke aanvaarding van een bestelling, elke reservatie of elke te leveren of voor te zetten prestatie onderwerpen aan de integrale of gedeeltelijke betaling van de bedragen die haar verschuldigd zijn of zullen worden, ook onder de vorm van voorschot, afkorting of volledige regeling, zelf anticipatief.

Artikel 5. 

Het hotel is gerechtigd om eventuele schade of diefstal veroorzaakt door de klant, te incasseren met de door de klant verstrekte credit card voor een bedrag dat correspondeert met de schade. 

Artikel 6.

Elk geschil behoort tot uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Brussel en behoudens anders luidende wettelijke bepaling zal het Belgisch recht van toepassing zijn. Wij behouden ons het recht voor om van deze clausule afstand te doen bij invordering.

Artikel 7 - annuleringsvoorwaarden via dchotel.be

Standaardprijs (exclusief ontbijt):

 • Gratis annuleren tot 18:00 op de dag van aankomst.
 • Geen betaling nodig vandaag. Je betaalt pas tijdens jouw verblijf.
 • Creditcard alleen ter garantie.
 • Plannen gewijzigd? In geval van annulering, wijziging of indien je niet komt opdagen (no show) na 18:00 op de dag van aankomst, wordt de eerste nacht van de reservering in rekening gebracht.

Standaardprijs (inclusief ontbijt):

 • Ontbijt inbegrepen.
 • Gratis annuleren tot 18:00 op de dag van aankomst.
 • Geen betaling nodig vandaag. Je betaalt pas tijdens jouw verblijf.
 • Creditcard alleen ter garantie.
 • Plannen gewijzigd? In geval van annulering, wijziging of indien je niet komt opdagen (no show) na 18:00 op de dag van aankomst, wordt de eerste nacht van de reservering in rekening gebracht.

Prepaid:

 • Reserveer het beste tarief online – alleen hier beschikbaar.
 • Niet-restitueerbaar: in geval van annulering, wijziging of indien je niet komt opdagen (no show) wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Vooruitbetaling: op elk moment nadat je geboekt hebt, kan het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht worden. Het hotel behoudt het recht om jouw reservering te annuleringen indien jouw creditcard niet werkt.

Artikel 8 - Betalings- en annuleringsvoorwaarden groepen:

50% van het totaal bedrag dient gestort te worden tussen de 3-4 weken voor aankomst van de groep. 

100% van het totaal bedrag dient gestort te worden 3 dagen voor aankomst van de groep. 

Artikel 9

De klant zal bij het inchecken een kredietkaart ter beschikking stellen, waarvan het desbetreffende DC Hotel de gegevens zal opnemen. Zo de klant de betaling niet binnen de afgesproken termijn uitvoert, dan wel gebruik maakt van faciliteiten (bijv. bar, restaurant, enz.) die niet worden aangegeven bij het uitchecken, zal het hotel het recht hebben deze via de kredietkaart in mindering te brengen, op de enkele voorwaarde dat het detail van de afrekening aan de klant wordt bezorgd, hetzij elektronisch hetzij per post. In ieder geval dient de klant de uitgevoerde betaling binnen de 8 dagen schriftelijk te protesteren zo hij meent dat ze niet terecht is gebeurd.

Betalingstermijnen voor bedrijven met een corporate contract:

De betalingstermijn van een door DC Hotel opgestuurde factuur bedraagt 15 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de factuur is verstuurd.

department internationaal vlaanderen

Het departement Internationaal Vlaanderen is de bevoegde instantie die de vergunning toekent en waar verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering inzake de exploitatie van toeristische logies en de rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn bij geschillen en waar de toerist een klacht kan indienen.

Department Internationaal Vlaandere; dienst toeristische vergunningen. Boudewijnlaan 30 bus 8, 1000 Brussel. 0032 2 553 29 50 logies@iv.vlaanderen.be.